Susdevalues

UK flag

Kas ir SUSDEVALUES?

SUSDEVALUES ir Erasmus+ finansēts projekts, kura mērķis ir sniegt padziļinātu informāciju par plaisu, kas radusies starp vecākām un jaunākām paaudzēm, kā arī starp imigrantiem un vietējiem iedzīvotājiem.

SUSDEVALUES atbalstīs pieaugušo izglītības organizāciju skolotājus, izstrādājot vadlīnijas par pieaugušo, vecākas paaudzes, jauniešu, imigrantu un vietējo iedzīvotāju kopīgām vērtībām.

SUSDEVALUES mērķis ir piedāvāt pārvērtēt tādas cilvēka pamatvērtības, kā brīvība, drošība, solidaritāte, estētika, tolerance, viesmīlība, labvēlība un cieņa pret atšķirībām Eiropā, jo īpaši konsorcija valstīs (Austrijā, Kiprā, Grieķijā, Spānijā, Turcijā, Itālijā un Latvijā) viņu personīgajai un/vai profesionālajai attīstībai, galu galā tas būs ieguvums mērķa grupai un viņu ģimenes locekļiem.

SUSDEVALUES projekta mērķa grupas ir:

Iecerētie projekta mērķi:

 

SUSDEVALUES projekta informācija

image02.jpg
Diseño sin título - 2023-04-28T130545.828
4

PROJEKTU

Ko SUSDEVALUES var jums piedāvāt?

PAR MUMS

SUSDEVALUES ir Erasmus+ finansēts projekts, ko veido sešas partnerorganizācijas no visas Eiropas.

PIC

Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) dibināts 1996.gadā. Centrs nodarbojas ar pieaugušo neformālās izglītības kursu izstrādi, semināriem, projektu realizāciju.

EURASIA

EUROASIA Inovatīvās sabiedrības asociācija ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir savest kopā cilvēkus neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, tautības, ādas krāsas, reliģijas, uzskatiem un perspektīvas.

VAEV

Vīnes Izglītības brīvprātīgo asociācija (VAEV) ir nevalstiska organizācija, kas atrodas Vīnē, Austrijā un kuru veido advokātu kopiena, kas ir apņēmusies izstrādāt ilgtspējīgus risinājumus izglītības un mācību procesu uzlabošanai, veicot pētījumus, piedaloties projektos un veicinot inovācijas.

INDEPCIE

INDEPCIE (Institute for the Personal Development, Entrepreneurship, Coaching and Emocional Intelligence) ir apmācību uzņēmums, kas dibināts 2018. 

TATICS

TATICS ir uzņēmums, kas galvenokārt darbojas šādās nozarēs:
1) Izglītība un apmācība;
2) Mārketings un komunikācija;
3) Eiropas projekti.

SYNTHESIS

SYNTHESIS Pētniecības un izglītības centrs ir novatoriska organizācija, kas izstrādā un īsteno pētniecības un izglītības projektus ar sociālu ietekmi.

JAUNUMI

Sekojiet līdzi informācijai par projektu šeit.

INTERACTIVE

SUSDEVALUES ģimenes tiešsaistes atmiņu albums

Interaktīvs ģimenes atmiņu albums

Personas Sonrientes

Šis tiešsaistes albums sniegs ģimenes locekļiem pamata un arī ģimenes vērtības, kas būs vērtīgas viņiem pašiem un pārējai sabiedrībai.

Šis albums būs pieejams visās 7 valodās, un tajam būs iespējams reģistrēties 2024. gada vidū.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar komandu

This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

 Susdevalues 2022-1-LV01-KA220-ADU-000085017. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

pieaugušie vecumā 50+
pieaugušo izglītības iestāžu kursanti
direktori, administrācija, darbinieki, tehniskie darbinieki
imigranti un vietējie iedzīvotāji
vecākas un jaunākas paaudzes cilvēki
iepriekš minēto mērķa grupu ģimenes locekļi
Nodrošināt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, atklājot un pārvērtējot galvenās un kopīgās vērtības.
Koncentrēties uz to, kā palīdzēt izolētiem cilvēkiem un vietējiem iedzīvotājiem labāk saprast vienam otru un veidot nākotnes sabiedrības vērtības Eiropā.
Veicināt sociālo un starpkultūru kompetenču, kritiskās domāšanas attīstību, piedaloties demokrātiskajā dzīvē, pieaugušo sociālo un pilsonisko iesaisti.
Veicināt paaudžu plaisas mazināšanu starp jauno un veco paaudzi.
Lai veicinātu jaunas prasības, piemēram, tiešsaistes lietojumprogrammu un citu rīku izmantošana attālinātai saziņai, kā arī Covid-19 perioda dēļ nelabvēlīgi ietekmēto grupu izglītošana.
Veicināt iekļaujošu izglītību un popularizēt mērķa grupu kopīgās vērtības.
Nodrošināt, ka mērķa grupas iegūst sev un sabiedrībai labvēlīgas pamatvērtības un ģimenes vērtības atbilstoši viņu psiholoģiskajai, kognitīvajai un sociālajai attīstībai.
Nodrošināt atšķirību pieņemšanu un novērst aizspriedumus, diskrimināciju, atstumtību, dzimumu nevienlīdzību, konfliktus, vilšanos un pārmaiņas.
Attīstīt mērķa grupu personīgās, sociālās, kultūras un komunikācijas prasmes, mācoties vienai no otras, nododot zināšanas, apmainoties ar labo praksi un pieredzi.
Projekta nosaukums: Sabiedrības ilgtspējīga attīstība caur vērtību novērtēšanu
Projekta akronīms: SUSDEVALUES
Projekta numurs: KA220-ADU-49369AE5
Sākuma datums: 2022.gada 1.oktobris
Beigu datums: 2024.gada 30.septembris

PIC

Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) dibināts 1996.gadā. Centrs nodarbojas ar pieaugušo neformālās izglītības kursu izstrādi, semināriem, projektu realizāciju. Grobiņas Pieaugušo izglītības centra mērķi: nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītību visiem sabiedrības slāņiem, pilnveidot pieaugušo izglītības saturu, akcentējot 21.gadsimta vajadzības, un e-mācības, veidot pieaugušo izglītības programmas, samazināt agrīno izglītību skolu beidzējus, veicināt vidējā un vecāka gadagājuma pieaugušos piedalīties mūžizglītības programmās, stimulēt pieaugušos pārkvalificēties un apgūt jaunu profesiju, pilnveidot esošās izglītības programmas un izstrādāt jaunas pieaugušo izglītības programmas atbilstoši likuma prasībām Eiropas darba tirgum, stiprināt nacionālo un starptautisko sadarbību, attīstīt netradicionālas un inovatīvas studiju programmas (paaudžu kursus un kooperatīvās mācību kursus), izveidot un uzturēt pieaugušo izglītības datubāzi valstī.

EURASIA

EUROASIA Inovatīvās sabiedrības asociācija ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir savest kopā cilvēkus neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, tautības, ādas krāsas, reliģijas, uzskatiem un perspektīvas. Tā kā mūsu asociācijas mērķis ir apvienot dažādus cilvēkus ar pagātni, mūsu asociācijā ir vairāk nekā 100 brīvprātīgo biedru, kuru vidū ir dažādi pieredzējuši cilvēki. Vienai trešdaļai mūsu biedru ir bakalaura grāds, bet 5 mūsu biedriem ir doktora grāds, galvenokārt šajās jomās – vadības, klīniskās psiholoģijas, finanšu, IKT un STEM. Mūsu asociācija ir ar pieaugušo izglītību saistīta asociācija, kas specializējas ilgtspējīgas, digitālas, zaļas un pieejamas izglītības veidošanā.

VAEV

Vīnes Izglītības brīvprātīgo asociācija (VAEV) ir nevalstiska organizācija, kas atrodas Vīnē, Austrijā un kuru veido advokātu kopiena, kas ir apņēmusies izstrādāt ilgtspējīgus risinājumus izglītības un mācību procesu uzlabošanai, veicot pētījumus, piedaloties projektos un veicinot inovācijas. Ar nepārtrauktu pārrobežu sadarbības mijiedarbību VAEV izstrādā un nodrošina programmas kopienas aktivitāšu veidā, lai dotu iespēju cilvēkiem, atbalstītu politikas izmaiņas un veicinātu un stiprinātu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai un mācīšanās iespējām visneaizsargātākajām grupām.

INDEPCIE

INDEPCIE (Institute for the Personal Development, Entrepreneurship, Coaching and Emocional Intelligence) ir apmācību uzņēmums, kas dibināts 2018. gadā, kas koncentrējas uz attieksmes apmācību un cilvēka darbības uzlabošanu. Uzņēmums strādā ar klientiem ar mērķi palielināt viņu rezultātus gan personīgajā, gan profesionālajā jomā, attīstot paņēmienus un stratēģijas koučinga, emocionālās inteliģences un neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) jomās.

TATICS

TATICS ir uzņēmums, kas galvenokārt darbojas šādās nozarēs:
1) Izglītība un apmācība;
2) Mārketings un komunikācija;
3) Eiropas projekti.
TATICS portfelī ir zināšanas jauno tehnoloģiju un jauno mediju jomā, īpaši jaunu risinājumu eksperimentēšanai izglītības, mārketinga un komunikācijas jomās. Tatics izstrādā efektīvus rīkus uzņēmumu, iestāžu un cilvēku attīstībai un izaugsmei, izmantojot pakalpojumus, sākot no stratēģiskās plānošanas līdz tiešsaistes un bezsaistes mārketingam, no komunikācijas līdz dizainam un tīmekļa dizainam, no profesionālās apmācības līdz Eiropas plānošanai, no internacionalizācijas instrumentiem līdz teritoriālajam mārketingam. Tatics piedāvā inovatīvus risinājumus, kas garantē pilnīgu un personalizētu konsultāciju pakalpojumu no sākotnējās analīzes līdz attīstības projekta koncepcijai, no plānošanas līdz īstenošanai un sasniegto rezultātu izvērtēšanai.

SYNTHESIS

SYNTHESIS Pētniecības un izglītības centrs ir novatoriska organizācija, kas izstrādā un īsteno pētniecības un izglītības projektus ar sociālu ietekmi. SYNTHESIS ir Kipras līderis sociālo inovāciju un sociālās uzņēmējdarbības jomā; tā nodibināja Hub Nicosia — sociālo inovāciju centru, kurā atrodas un atbalsta uzņēmējus un organizācijas ar sociālo misiju. Pasaulē, ko ieskauj daudzu veidu konflikti un atstumtība, SYNTHESIS tiecas piedalīties darbībās, kas uzlabo individuālo dzīvi, uzlabo sociālo iekļaušanu un veicina zaļu un ilgtspējīgu nākotni cilvēkiem un planētai.